Basic Singing Lesson-7 High notes practice 2, Kharaj ka riyaz