Learn Palta/Alankar Basic Singing Lesson-7 | High Notes Practice-2 (Upto Ga), Kharaj Ka Riyaz