Tag - riyaz karne ke baad agar gala baith jata hai to kaya karna chahiye