Tag - riyaz karne ke baad gala kyun baith jata hai